Jesteś tutaj

Dydaktyka

I Rok Wydział Farmaceutyczny WUM

Nazwa przedmiotu: CHEMIA OGÓLNA I NIEORGANICZNA

Wykłady z chemii nieorganicznej obejmują zagadnienia z chemii ogólnej i nieorganicznej i stanowią podstawę do rozważania i rozwiązywania problemów chemicznych w trakcie dalszych studiów farmaceutycznych. Wykłady z chemii analitycznej jakościowej przygotowują do przewidzianych w programie ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenia z chemii analitycznej jakościowej uczą studentów pracy w laboratorium chemicznym oraz ugruntowują i pozwalają zastosować w praktyce wiadomości z analizy chemicznej związków nieorganicznych.

 

Osoba odpowiedzialna: dr n. farm. Zdzisława Stefanowicz

Wydane skrypty

1. Żołnowski M.: „Nieorganiczna chemia analityczna” cz. 1 „Kationy” –Warszawski Uniwersytet Medyczny

2. Żołnowski M.: „Reakcje anionów” – Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Żołnowski M.: „Zwięzły opis chemii wybranych pierwiastków” – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

II Rok Wydział Farmaceutyczny WUM

Nazwa przedmiotu: CHEMIA ANALITYCZNA

Celem nauczania chemii analitycznej ilościowej jest zaznajomienie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu analizy ilościowej metodami klasycznymi i instrumentalnymi. Chemia analityczna stanowi podstawę metodyczną realizacji zadań praktycznych w ramach takich przedmiotów jak: chemia leków, analiza leku, biochemia, bromatologia, toksykologia etc. Wymienione dyscypliny posługują się bowiem metodami chemicznej analizy jakościowej i ilościowej, stąd też zarówno podstawy teoretyczne, jak i umiejętności praktyczne z zakresu chemii analitycznej są niezbędne dla studentów w toku dalszych studiów oraz pracy zawodowej.

 

Osoba odpowiedzialna:  mgr farm. Sława Baranowska

Wydane skrypty

1. Baranowska S.: „Miareczkowa analiza ilościowa. Materiały do ćwiczeń” – Warszawski Uniwersytet Medyczny

2. Praca zbiorowa pod red. prof. W. Kołodziejskiego: „Ćwiczenia z instrumentalnej analizy chemicznej” - Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Żołnowski M.: „Zadania z potencjometrii”

 

IV Rok Wydział Farmaceutyczny WUM  (FAKULTATYWNY BLOK ANALIZA FARMACEUTYCZNA oraz PROJEKTOWANIE SUBSTANCJI LECZNICZYCH)

Nazwa przedmiotu: ANALIZA INSTRUMENTALNA

 

Osoba odpowiedzialna: mgr farm. Krystyna Sosnowska

Wydany skrypt

Praca zbiorowa pod red. prof. W. Kołodziejskiego:  „Instrumentalna analiza chemiczna, materiały do ćwiczeń dla studentów IV roku” – Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Nazwa przedmiotu: KRYSTALOCHEMIA LEKÓW

(PROJEKTOWANIE SUBSTANCJI LECZNICZYCH)

 

Osoba odpowiedzialna: dr Edyta Pindelska

 

Nazwa przedmiotu: SPEKTROSKOPIA REZONANSÓW MAGNETYCZNYCH NMR I EPR W CHEMII, BIOLOGII I MEDYCYNIE

(PROJEKTOWANIE SUBSTANCJI LECZNICZYCH)

 

Osoba odpowiedzialna: prof. dr hab. n. chem. Wacław Kołodziejski

 

III Rok Oddziału Dietetyki WUM 

Nazwa przedmiotu: ANALIZA I OCENA JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

 

Osoba odpowiedzialna: mgr Krystyna Sosnowska