Jesteś tutaj

Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2017/2018

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2017/2018 dla kierunku farmacja

ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ I ANALITYCZNEJ

Dr hab. Joanna Kolmas – kierownik i opiekun pracy.

1. Mikrogranule polisacharydowo-apatytowe wzbogacone w jony boru i strontu jako biomateriały o potencjalnym znaczeniu w mikroubytkach kostnych.

2. Wielofunkcyjne porowate kształtki fosforanowo-wapniowe zawierające jony galu oraz bisfosfoniany.

3. Opracowanie dwufazowego materiału fosforanowo-wapniowego modyfikowanego jonowo o potencjalnym zastosowaniu w stomatologii zachowawczej.

Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski: kierownik pracy 

Opiekunowie wymienieni przed tematami:

Dr Agnieszka Kaflak

1. Synteza i badania fizykochemiczne kompozytów chitozanowo-hydrosypapatotowych wzbogaconych boranami.

2. Bioceramika chitozanowo-hydroksyapatytowa zawierająca jony strontu jako materiał o potencjalnym znaczeniu. biomedycznym.

3. Analiza obrazów MRI próbek tkanki kostnej ze zdiagnozowaną osteoporozą lub osteopenią.

Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

1. Analiza spektroskopowa keratyny w roztworze cieczy jonowej w zastosowaniu do badania składu aminokwasowego blaszek paznokci.

2. Analiza spektroskopowa kolagenu w roztworze cieczy jonowej w zastosowaniu do badania macierzy organicznej tkanki kostnej

Mgr Sylwester Krukowski

1. Określanie pojemności adsorpcyjnych preparatów aktywowanego węgla leczniczego (Carbo medicinalis) oraz diosmektytu metodą adsorpcji błękitu metylenowego.

2. Badanie wpływu wygrzewania hydroksyapatytu domieszkowanego jonami sodu i magnezu na zdolność do adsorpcji wybranych aminokwasów kolagenowych.

Mgr Natalia Łysenko

1. Synteza, badania strukturalne i analityczne hydroksyapatytów modyfikowanych jonami metali paramagnetycznych

2. Hydroksyapatyt modyfikowany jonami metali paramagnetycznych – synteza, analiza strukturalna i określenie potencjalnej toksyczności ustrojowej.

Dr Łukasz Pajchel

1. Badania metodami spektroskopowymi hydroksyapatytu syntetycznego w leczniczych pasatach do zębów

2. Porównanie kinetyki uwalniania leku cytostatycznego z kompozytów mezoporowaty materiał krzemionkowy/hydroksyapatyt otrzymanych na bazie materiałów o różnej strukturze i wielkości  porów ( MCM-41, MCM-48 oraz SBA-15).

Dr Edyta Pindelska

1. Charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna nowych potencjalnych leków przeciwzakrzepowych – pochodnych ksantyny.

2. Badania strukturalne i fizykochemiczne trzech izomerów orto-, meta- i para- podstawionych salicylamidów, nowych ligandów receptorów 5-HT1A/5-HT7 z grupy pochodnych arylopiperazyny.

3. Analiza wpływu podstawnika na strukturę krystaliczną nowych ligandów receptorów 5-HT1A/5-HT7 z grupy pochodnych arylopiperazyny zawierających cykliczny salicylamid (badania spektroskopowe, krystalograficzne i obliczenia teoretyczne).

Dr Zdzisława Stefanowicz

1.Chromatograficzne badanie profili uwalniania fluorochinolonów z biodegradowalnych koniugatów polimerowych.